Een cliënt die bij mij koppeltherapie volgde, verzoekt me om het dossier in te kijken.

Categorie: 
Deontologische code
Beroepsgeheim
Onderstaande informatie is gebaseerd op de geldende wetgeving, de rechtsleer en de deontologische code. Het feit dat we deze informatie publiceren is geen standpuntinname, maar vloeit voort uit de wens van de Psychologencommissie om psychologen te informeren over de voor hen relevante regelgeving. De gegeven informatie is bovendien niet te beschouwen als een bindend advies of een advies op maat. De toepassing ervan valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de psycholoog zelf die zijn afweging maakt in functie van de specifieke situatie.

U mag geen informatie verstrekken over twee cliënten, die bij u koppeltherapie volgden, aan één van deze cliënten, zonder de voorafgaande toestemming van de andere persoon. Dit geldt des te meer in geval van conflictsituaties. Ook als de aard van de relatie tussen de twee cliënten sinds het einde van de interventie onderhevig was aan veranderingen, legt u best de nodige voorzichtigheid aan de dag.