Informatie in het licht van de hernieuwingen voor 2023

Waarom uw hernieuwing snel in orde brengen?

Elke inschrijving voor 31 december 2022 geldt voor het volledige kalenderjaar 2023, namelijk van 1 januari tot en met 31 december 2023. Elke inschrijving uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 begint op de datum van betaling en bestrijkt dus geen volledig jaar, wat zichtbaar is op het profiel van de psycholoog. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op 18 mei 2023 zal u ingeschreven zijn van 18 mei 2023 tot en met 31 december 2023, en dit zal zo aangeduid staan op uw profiel.

Als u voor het volledige jaar 2023 wenst ingeschreven te zijn, moeten wij uw betaling dus ten laatste op 31 december 2022 ontvangen. Het inschrijvingsbedrag voor het jaar 2023 bedraagt €95.

Als u de betaling uitvoert na 15 februari 2023 (einde van de hernieuwingsperiode) bent u ertoe gehouden het inschrijvingsbedrag van €95 te betalen, alsook een verhoging van €15, waardoor u een totaalbedrag van €110 zult dienen te betalen.

Terug

U wenst uw certificaat en kaart via de post te ontvangen. Hoe kunt u dit bekomen?

Gezien de ecologische en economische impact van het systematische versturen van de kaarten en certificaten, heeft de Psychologencommissie beslist om deze niet meer automatisch naar iedereen te versturen via de post.

U kunt uw certificaat wel gewoon downloaden vanaf uw persoonlijk profiel op onze website. Indien u toch nog een fysieke versie van het certificaat en de kaart wenst te ontvangen, dan moet u dit voortaan uitdrukkelijk vragen. Hoe u dit moet doen, hangt ervan af of u uw hernieuwing online in orde brengt (via de module op onze website) of rechtstreeks via een overschrijving.

U brengt uw hernieuwing in orde via het online proces

Op het moment dat u het hernieuwingsproces online doorloopt, hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u uw certificaat en kaart voor 2023 via de post wenst te ontvangen. Hiervoor wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend.

Bent u vergeten tijdens het onlinehernieuwingsproces aan te duiden dat u deze documenten via de post wil ontvangen of bent u van mening veranderd? Log in op uw profiel en vraag achteraf uw documenten aan.

U brengt uw hernieuwing niet in orde via het online proces

Brengt u uw inschrijving niet in orde via het onlinehernieuwingsproces maar rechtstreeks via overschrijving? Dan gaan we er standaard van uit dat u uw certificaat en kaart niet via de post wenst te ontvangen. Indien u dit toch wenst, neem dan contact op met het secretariaat via info@compsy.be. Opnieuw zal u een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend.

Terug

Hoe krijgt u online toegang tot uw certificaat en uw betaalbewijs?

U dient gewoon in te loggen op onze website om hier toegang toe te krijgen. Uw certificaat en uw betaalbewijs zijn immers toegankelijk via uw persoonlijk profiel.

Voor het kalenderjaar 2023 vindt u uw documenten terug in uw persoonlijk profiel van zodra uw hernieuwing succesvol is afgerond. U vindt daar ook uw documenten terug van de voorgaande jaren.

Terug

U hebt gevraagd om uw certificaat en kaart via de post te ontvangen? Wanneer kunt u deze verwachten?

Van zodra u de administratieve kost van €10 heeft betaald, bezorgen we uw gegevens aan de drukker die uw certificaat en kaart vervolgens laat opsturen via de post.

Let wel, gegevens van verschillende psychologen worden gegroepeerd alvorens deze aan de drukker door te geven. Het is dus zeker mogelijk dat het enkele weken duurt vooraleer u uw documenten in uw brievenbus krijgt.

Terug

U wil uw inschrijving niet hernieuwen. Hoe brengt u dit in orde en welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

U kunt op elk moment beslissen om u te laten schrappen van de Belgische lijst met personen die gerechtigd zijn om de titel van psycholoog te dragen, bijgehouden door de Psychologencommissie. Dit is zo bij wet vastgelegd[1].

Om uw schrapping aan te vragen, moet u het volgende document volledig invullen en opsturen naar het volgende adres.

Psychologencommissie
Kunstlaan 3
1210 Brussel

Indien u uw inschrijving niet hernieuwt, brengt dit met zich mee dat:

 • u de titel van psycholoog (of een daarmee samengestelde titel) niet langer mag dragen. Indien u dit toch doet, kunt u vervolgd worden voor titelmisbruik;
 • u niet meer verschijnt in de zoekfunctie op onze website. Deze zoekfunctie geeft de lijst van personen weer die gerechtigd zijn de titel van psycholoog te dragen, alsook gehouden zijn tot naleving van de deontologische code  ;
 • uw cliënten niet meer kunnen genieten van een deontologische bescherming;
 • u mogelijks geen recht meer heeft op btw-vrijstelling als u werkzaam bent als zelfstandige;
 • uw cliënten mogelijks geen recht meer hebben op terugbetaling via de aanvullende ziekteverzekering van bepaalde mutualiteiten;
 • u niet langer toegang heeft tot de middelen die de Psychologencommissie u ter beschikking stelt, zoals bv. het stappenplan inzake GDPR;
 • u niet langer bijdraagt aan de verdere professionalisering van het beroep.


Terug

De inschrijvingsbijdrage

Hoe wordt de Psychologencommissie gefinancierd?

Voor de financiering van de Psychologencommissie heeft de wetgever geen subsidies verstrekt, maar een rechtstreekse bijdrage van de psychologen die zich op de lijst laten inschrijven, zoals dat ook voor andere ordes en instituten gebeurt.

Terug

Wat doet de Psychologencommissie met uw geld?

Om deze vraag te beantwoorden, nodigen wij u uit om het financiële verslag van de Psychologencommissie voor het jaar 2021 uit ons jaarverslag te nemen.

Wij kunnen u echter wel een niet-exhaustieve lijst geven met de uitgaven van de Psychologencommissie:

 • Tuchtinstanties: elk lid en elke voorzitter wordt betaald door middel van een zitpenning naargelang de geleverde arbeidsduur. Gelet op de meer dan 400 zaken die sinds de creatie van deze tuchtprocedure werden of worden behandeld, brengt dit kosten met zich mee;
 • De leden van de werkgroepen, de Plenaire Zitting, het Bureau en de Voorzitter: de leden ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsing en de voorzitter ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden die hij voor de Commissie verricht, zoals bepaald bij koninklijk besluit;
 • Het personeel: de dienst administratie, de communicatiedienst en de studiedienst;
 • Externe deskundigendiensten: de Commissie doet regelmatig een beroep op externe deskundigen om juridisch advies of ondersteuning te krijgen, om te helpen bij haar boekhoudkundig beheer en om te zorgen voor tweetalige en grafische communicatie;
 • Technische leveranciers: de Commissie heeft een contract voor het technische beheer en de ontwikkeling van haar website, database en andere contracten voor andere diensten, zoals het onlinebetalingssysteem, het systeem voor de verzending van nieuwsbrieven,...;
 • De huurkosten van de kantoorruimte;
 • De kosten van de post, telefoon en het internet.

Terug

Waarvoor dient de inschrijving?

Lijst met personen gerechtigd om de titel van psycholoog te dragen

We houden deze lijst bij en stellen die ter beschikking van iedereen via onze website.

Uw Tuchtinstanties
De tuchtinstanties spelen een belangrijke rol in de bescherming van de maatschappij en in het waarborgen van de waardigheid en de integriteit van het beroep. Hun bestaan boezemt vertrouwen in bij uw cliënten in het beroep!

Op zoek naar deontologische ondersteuning?
Onze studiedienst investeert in de oprichting van een kennis- en expertisecentrum voor psychologen via de ontwikkeling van themadossiers over wetgeving en jurisprudentie gerelateerd aan de wereld van de psychologie.

Ondersteuning in geval van inbeslagname van een dossier of insolventie
De Psychologencommissie staat aan uw zijde in geval van een rechtszaak of in geval van financiële moeilijkheden met behulp van onze mede-insolventiefunctionarissen.

Tools om u verder te ondersteunen

 • Een verbeterde database om het beheer van uw registratie te vergemakkelijken;
 • Een interface gewijd aan psychologen met specifieke teksten, in het bijzonder over de implementatie van de AVG (GDPR);
 • Een website met meer informatie, meer inhoud en meer mogelijkheden.

De Psychologencommissie, een gesprekspartner
In het belang van de cliënten smeden we steeds nauwere banden met verschillende organisaties en publieke instellingen. We werken ook samen met de regulerende organen van andere beroepsgroepen via het Platform Ordes en Instituten.

Terug

Hoe wordt de inschrijvingsbijdrage vastgelegd?

Onder de leden van de Plenaire Zitting wordt een schatbewaarder aangeduid die de jaarrekening opstelt en het budget begroot voor het volgende jaar. Hiervoor brengt de schatbewaarder zowel de projecten in rekening die worden gestemd in de Plenaire Vergadering, als verplichtingen die toekomen aan de Psychologencommissie.


Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Plenaire Zitting [2]. Op basis van dit budget beslist deze vervolgens over het bedrag van de inschrijving voor het komende jaar.


Dit bedrag wordt voorgelegd aan onze voogdijminister, de minister van Middenstand, die uiteindelijk de finale beslissing neemt.

Terug

Het betalen van uw inschrijving van het jaar 2023 in 2022 vanuit fiscaal oogpunt.

Om een volledig jaar van inschrijving te garanderen, nodigen wij psychologen uit om hun inschrijvingskosten te betalen voor 31 december 2022. Maar zijn er fiscale problemen bij de registratie van deze kosten? In één woord, nee.

Na contact te hebben opgenomen met belastingspecialisten en de FOD Economie, hebben we een kort artikel geschreven waarin de verschillende scenario's en oplossingen worden voorgesteld.

Klik hier om het te lezen.

Referenties

[1] Art. 2 § 3 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

[2] Art. 37 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog