Koninklijk Besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen

Het Koninklijk Besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 mei. Medeondertekend door de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, werd dit besluit uitgevaardigd na het advies van onder meer de Federale Raad van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Deze erkenning maakt deel uit van de noodzakelijke voorwaarden voor de praktijk van de klinische psychologie zoals gedefinieerd in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Op onze pagina Visum - Erkenning - Inschrijving: Wat zijn de verschillen?, die recentelijk gepubliceerd werd, kan u lezen dat we de uitvoering van dit besluit reeds verwachtten.

Dit Koninklijk Besluit betreft de erkenning van klinisch psychologen (verwijzend naar art. 68/1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015), alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische psychologie.

Het besluit is echter niet van toepassing op:  

  • De klinisch psycholoog die kan aantonen dat hij op 1 september 2016 reeds de klinische psychologie uitoefende;
  • De student klinische psychologie die zijn studie heeft aangevat ten laatste in het academiejaar 2016-2017.

De datum van inwerkingtreding van dit besluit is voorzien voor 1 januari 2020.

Zoals de titel aangeeft, heeft dit besluit betrekking op:

  • De erkenningscriteria van de klinisch psycholoog, waaronder zijn opleiding en onderscheidende en niet-onderscheidende kennisgebieden;
  • De stage, de omschrijving en voorwaarden hiervan, evenals het competentieprofiel dat is vastgesteld als raamwerk voor het evalueren van de professionaliteit van de klinisch psycholoog;
  • De erkenningscriteria van de stagemeesters en de stagediensten.

Om het besluit te raadplegen, klik hier.

Waarom neemt de Commissie geen standpunt in rond dit onderwerp?

De Psychologencommissie was niet betrokken bij het opstellen van deze wet. Zij zal hierover dan ook enkel algemene en objectieve informatie verspreiden via de website.

Hieronder vindt u de redenen waarom de Psychologencommissie geen rol speelt in deze wettelijke aanpassing:

  • Als publieke instantie heeft zij een missie van openbare orde, dus die het algemeen belang dient: de bescherming van de cliënten van psychologen. Haar doelgroep bestaat hierdoor zowel uit de cliënten van psychologen als uit de psychologen zelf.
  • De bij wet bepaalde bevoegdheid van de Psychologencommissie bestaat uit de bescherming van de titel van psycholoog en toezicht op het naleven van de deontologische code. Zij kan enkel maar over deze domeinen formeel advies verstrekken aan de ministers.

Wat zijn de punten van kritiek op dit besluit?

Wij vinden het belangrijk om de beroepsverenigingen die de Plenaire Zitting vormen, de mogelijkheid te bieden hun opinie te geven over dit nieuwe besluit en voorzien dan ook een ruimte op de website waar hun meningen worden geïntegreerd. Dit kan u in de loop der volgende dagen hier terugvinden.


 
Deel deze pagina