Het beroepsgeheim en de Deontologische Code

Zoals u weet is het ondertussen bijna vier jaar geleden dat de deontologische code van psychologen werd verankerd in een Koninklijk Besluit. Sinds de inwerkingtreding hebben we in de praktijk een aantal problemen geïdentificeerd, die zich hoofdzakelijk situeren binnen hoofdstuk III van de code dat handelt over het beroepsgeheim. Zo spreekt artikel 12 ten onrechte van een ‘spreekplicht’, maar creëert de code ook verwarring over het onderscheid tussen het beroepsgeheim en de discretieplicht.

Om deze moeilijkheden aan te pakken, had de Psychologencommissie slechts één mogelijkheid: de Minister van Middenstand vragen om een aanpassing van de deontologische regels in het huidige Koninklijk Besluit.

Het Kabinet van de Minister werkte, in overleg met een werkgroep opgericht door de Psychologencommissie, een voorstel uit dat hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit grondig zou wijzigen. Deze tekst werd vervolgens ingediend bij de Raad Van State voor advies, die echter oordeelde dat het niet aan een Koninklijk Besluit is om de wettelijke bepalingen die het beroepsgeheim omkaderen te preciseren. In overleg tussen de Psychologencommissie en het Kabinet werd daaropvolgend beslist om een nieuw voorstel van Koninklijk Besluit uit te werken dat de volledige schrapping van afdelingen I en II van hoofdstuk III van de deontologische code omvat. In de plaats komt één enkele bepaling die stelt dat psychologen gebonden zijn aan de wetgeving die betrekking heeft op het beroepsgeheim. Het zal vervolgens aan de Psychologencommissie zijn om op zijn website en in zijn publicaties toe te lichten wat de verplichtingen omtrent het beroepsgeheim precies inhouden en welke uitzonderingen erop bestaan. Afdeling III, waarin u bijvoorbeeld de regelgeving over het gedeeld beroepsgeheim terugvindt, blijft daarentegen wel behouden.

Door op deze manier verder te gaan, halen we niet alleen een aantal onduidelijkheden uit de Code, maar komen we ook tegemoet aan de kritieken geformuleerd door de Raad van State. De beroepsgroep krijgt bovendien een grotere beweegruimte om de betekenis en de draagwijdte van het beroepsgeheim voor psychologen nader te preciseren.

We hopen dat dit Koninklijk Besluit spoedig door de Koning wordt goedgekeurd en wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Zo zou de gewijzigde versie binnen de komende maanden in werking kunnen treden. We houden u verder op de hoogte. 


 
Deel deze pagina