BTW-vrijstelling voor psychologen

Fisconet (fiscale gegevensbank van de FOD FINANCIEN) geeft de volgende verduidelijking:
 

Vrijstellingen - Psycholoog - Gezinsvoorlichting - Neutraliteitsprincipe - Draagwijdte van artikel 44, § 2, 5°, W.BTW 
 

Artikel 44, § 2, 5°, van het Wetboek, stelt de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen vrij van de btw.
 

Wat onderwijskeuze betreft, geldt de vrijstelling voor de diensten die gewoonlijk worden verricht door psychologen op het vlak van psychopedagogie, naar analogie met de diensten die worden verstrekt door hun collega’s in psycho-medisch-sociale centra (centra die overigens vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek).
 

Het begrip “gezinsvoorlichting” vereist evenwel verduidelijking. De diensten verricht door psychologen kunnen, ongeacht de redenen waarom deze psychologen worden geconsulteerd en ongeacht de gebruikte consultatiemethode, de vrijstelling beoogd door het voornoemd artikel 44, § 2, 5°, genieten voor zover deze diensten dezelfde doelstellingen nastreven als de centra voor levens- en gezinsvragen op het vlak van psychologische hulp, waarvan de handelingen vrijgesteld zijn door artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek.

Redenen voor het raadplegen van een psycholoog kunnen onder meer zijn:

  • persoonlijke moeilijkheden ( slecht gevoel, angstgevoel, enz.);
  • de verhouding tussen ouders en kinderen;
  • relatieproblemen;
  • gezinsbemiddeling.

Wat de gebruikte consultatiemethode betreft, kan het gaan om individuele gesprekken, gesprekken met de partner, gezinstherapie, korte therapieën, systemische therapieën, enz.

Dit standpunt is in overeenstemming met het neutraliteitsprincipe dat inherent is aan het gemeenschappelijk stelsel van de btw. Dit principe verzet er zich tegen dat operatoren die dezelfde handelingen verrichten anders zouden behandeld worden op het vlak van de btw. Met dit standpunt drukt de administratie haar wil uit om zich, in de huidige stand van de wetgeving, te schikken naar de Europese jurisprudentie die het geheel van de gezondheidskundige verzorging van de mens, met inbegrip van psychotherapeutische behandelingen door gediplomeerde psychologen, vrijstelt (z. arrest H.v.J., 6 november 2003, zaak C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie t. Finanzamt Gießen).

Er wordt nog op gewezen dat, om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling beoogd door voornoemd artikel 44, § 2, 5°, de psychologen ook de vereiste beroepstitel moeten hebben en moeten ingeschreven zijn op de lijst van de commissie van psychologen (z. wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog ).

De titel van psychotherapeut is daarentegen niet beschermd door de wet. Deze kwalificatie op zich laat de dienstverrichter niet toe voor zijn verstrekte diensten de bedoelde vrijstelling te genieten. Deze laatste kan niettemin voor zijn praktijk van psychotherapie de voornoemde vrijstelling toepassen indien hij psycholoog, geneesheer-psychiater of dokter in de geneeskunde-kandidaat specialist in de psychiatrie (beschermde titels) is.

De vrijstelling van artikel 44 , § 2, 5°, van het Btw-Wetboek geldt daarentegen niet voor:

handelingen in verband met arbeidspsychologie en met betrekking tot aanwerving (evaluatie, selectie, integratie, enz.), arbeidsprestaties, beroepsziekten, werkgroepen (regels, conflicten, enz.), personeelsbeheer (motivatie, management, enz.), werkintegratie en –reïntegratie, enz (z. evenwel de diensten die worden verricht onder de voorwaarden die zijn vereist voor de toepassing van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek);handelingen verricht door huwelijksbureaus.

Zie ook: Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde 2008

HOOFDSTUK VI – Vrijstellingen
AFDELING 2 Artikel 44, §2, 5°:
de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen;
U vindt het artikel op de volgende pagina:
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=a6205713-a339-4ca7-8d83-08c74178c119#findHighlighted