De terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 15/02/2019.

Hieronder beschrijven we beknopt hoe de terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening momenteel geregeld is en gaan we in op enkele veelgestelde vragen:

 

Hoe wordt de terugbetaling van psychologische hulp momenteel geregeld?

De ambulante raadpleging van een psycholoog of psychotherapeut behoort niet tot het verplichte basispakket dat alle mutualiteiten moeten aanbieden. Sommige ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit de aanvullende ziekteverzekering die zij hun leden aanbieden.

Omwille van deze regeling kunnen ziekenfondsen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Variaties bestaan op de volgende vlakken:

 • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
 • Het type psychologische begeleiding of psychotherapie,
 • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
 • Het aantal sessies,
 • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden. Zo hanteren steeds meer ziekenfondsen de voorwaarde dat de persoon in kwestie ingeschreven moet zijn bij de Psychologencommissie om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Andere stellen dan weer voorop dat de zorgverstrekker een bijkomende opleiding psychotherapie moet hebben gevolgd.

Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid.

↑ Terug

 

Hoe weet mijn cliënt of hij recht heeft op terugbetaling?

Of uw cliënt recht heeft op terugbetaling hangt af van zijn ziekenfonds en de mate waarin hij voldoet aan de voorwaarden die dit ziekenfonds aan een terugbetaling verbindt.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een analyse van de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website:

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie_def(3).pdf

Wanneer uw patiënt vragen heeft over de mogelijkheid tot terugbetaling, kunt u hem altijd naar dit overzicht doorverwijzen. Indien hij meer informatie wenst, richt hij zich best tot de ziekenfondsen zelf.

↑ Terug

 

Ben ik verplicht om officiële ontvangstbewijzen te gebruiken opdat mijn cliënten terugbetaling krijgen?

Als vrije beroeper bent u sowieso verplicht om de officiële ontvangstbewijzen te gebruiken die worden afgeleverd door erkende drukkers. Een ontvangstbewijsboekje uit gewone papierhandel volstaat niet. Deze verplichting staat echter los van het recht op terugbetaling.

Sommige ziekteverzekeringen, zoals die van de Europese Commissie, vragen wel een kopie van dit bewijs vooraleer ze overgaan tot terugbetaling. Dit is hun recht gezien zij zelf hun terugbetalingsvoorwaarden mogen bepalen.

Indien u dus niet gebruik maakt van de officiële ontvangstboekjes kan uw patiënt mogelijk geen aanspraak maken op de terugbetaling waar hij normaliter recht op heeft.

>> Klik hier voor meer informatie over de officiële ontvangstbewijsboekjes

↑ Terug

 

Op welke manier krijgt mijn cliënt de terugbetaling waar hij recht op heeft? Moet ik daar iets voor doen?

Op deze vraag kan de Psychologencommissie geen antwoord geven. U neemt best contact op met het ziekenfonds in kwestie indien u vragen hebt over hun terugbetalingsprocedure.

↑ Terug

 

Wanneer komt de volledige terugbetaling van psychologen er (vanuit de verplichte ziekteverzekering)?

Sinds 1 september 2016 is de ‘ Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen’ (BS 20-05-2014) van kracht. Deze erkent de klinische psychologie als gezondheidszorgberoep. Deze wet gaat echter niet in op de verplichte terugbetaling van psychologische consulten, maar heeft wel een impuls gegeven aan de onderhandelingen hierover.

Zo heeft onze regering op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt over de verplichte terugbetaling van psychologische consulten door het RIZIV, zoals al het geval is voor bijv. kinesisten of huisartsen. Hiervoor trekt de regering 22,5 miljoen euro uit. Dit akkoord is wel nog algemeen en gaat nog niet in op de concrete voorwaarden.

>> Lees hier meer over dit akkoord.

Update mei 2018!

Op 18 mei 2018 deed de minister van volksgezondheid, mevr. Maggie de Block, de volgende aankondigingen over de terugbetaling van psychologische consulten:

 • De terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn zal in het najaar van 2018 van start gaan.
 • Het gaat om een budget van 22,5 miljoen euro dat bestemd is voor volwassenen met vaak voorkomende psychische aandoeningen (vb. angststoornissen, depressie, alcoholverslaving). In totaal zullen ongeveer 120.000 patiënten hierop beroep kunnen doen.
 • Het gaat om de terugbetaling van een kortdurende behandeling (maximum 4 raadplegingen).
 • De terugbetaling wordt gekoppeld aan een doorverwijzing via de huisarts of psychiater.

Het volledige persbericht vindt u hier.

↑ Terug

Waarom neemt de Psychologencommissie geen standpunt in over het project i.v.m. de terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening van de Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block?

De Psychologencommissie kan, gezien haar bevoegdheden, geen standpunt innemen ten opzichte van dit project. Zij zal hierover dan ook enkel algemene en objectieve informatie verspreiden via haar website.
Hieronder vindt u de redenen waarom de Psychologencommissie geen protagonist is in dit project:

 • Als publieke instantie heeft zij een missie van openbare orde, dus die het algemeen belang dient: de bescherming van de cliënten van psychologen. Haar doelgroep bestaat hierdoor zowel uit de cliënten van psychologen als uit de psychologen zelf.
 • De bij wet bepaalde bevoegdheid van de Psychologencommissie bestaat uit de bescherming van de titel van psycholoog en toezicht op het naleven van de deontologische code. Zij kan enkel maar over deze domeinen formeel advies verstrekken aan de ministers.
 • Als uitvoerende publieke instantie voert de Psychologencommissie de wetten uit die opgesteld werden door de wetgever. De beroepsverenigingen staan hier los van en hebben daarom ook de vrijheid om posities in te nemen en hiermee de stem van hun leden te vertegenwoordigen.
 • De Psychologencommissie is geen beroepsvereniging en doet dus niet aan belangenverdediging van psychologen.

De Psychologencommissie was niet betrokken bij het opstellen van het project omtrent de terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening.

Verschillende beroepsverenigingen, verschillende weerklanken, maar een algemene missie, de belangen van psychologen verdedigingen 

De Psychologencommissie is er zich van bewust dat dit een belangrijk debat is met verschillende weerklanken bij zowel de psychologen als bij de beroepsverenigingen. Wij vinden het echter wel belangrijk om aan de psychologen te tonen hoe zij hun stem kunnen laten horen.

Hieronder vindt u links naar de websites van de erkende beroepsverenigingen die de Plenaire Zitting vormen en naar hun standpunten.

VVKP - Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (onderdeel van de BFP)

UPPCF - Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (onderdeel van de BFP)

APPPsy - Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique 

BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

Home

Résultat de recherche d'images pour "apppsy"

Psychologen vrezen dat terugbetaling maat voor niets zal zijn.

La proposition de remboursement des soins psychologiques de Maggie De Block… un premier pas constructif ou un « coup d’épée dans l’eau »?

À propos du terme «management» et de ce qu'il dissimule

 

De terugbetaling van psychologen onder voorwaarden goedgekeurd.

Waarom verspreidt de Psychologencommissie algemene informatie over dit project van terugbetaling?

De Psychologencommissie heeft ervoor gekozen om over dit project feitelijke en algemene informatie te verspreiden ter attentie van de psychologen. In dit perspectief informeert ze de psychologen want:

 • Zij vindt het belangrijk dat de psychologen, van wie het leeuwendeel in de klinische sector werkt, op de hoogte blijven van dit project die rechtstreeks betrekking heeft op hun diensten.
 • De Psychologencommissie ontvangt dagelijks meerdere vragen van psychologen, onder andere over de nieuwe wetgeving klinische psychologie en psychotherapie,
 • Meer dan 7000 van de 13000 erkende psychologen zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging en zijn daarom niet altijd op de hoogte van de evoluties die betrekking hebben op hun beroep,
 • Bepaalde reglementeringen hebben een invloed op de dagdagelijkse praktijk van (klinisch) psychologen. Denk hierbij aan de wet over de “rechten van de patiënt” en “het patiëntendossier”.
Wij waken erover dat we met onze communicatie altijd neutraal blijven.


↑ Terug

Update december 2018: Terugbetaling klinische psychologie en klinisch orthopedagogie

Klik hier.


 
Deel deze pagina