Ethisch verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers niet-psychologen

In hoeverre draag ik, als psycholoog, de verantwoordelijkheid voor het ethisch handelen van mijn medewerkers niet-psychologen (art.26)?

Onderstaande informatie is gebaseerd op de geldende wetgeving, de rechtsleer en de deontologische code. Het feit dat we deze informatie publiceren is geen standpuntinname, maar vloeit voort uit de wens van de Psychologencommissie om psychologen te informeren over de voor hen relevante regelgeving. De gegeven informatie is bovendien niet te beschouwen als een bindend advies of een advies op maat. De toepassing ervan valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de psycholoog zelf die zijn afweging maakt in functie van de specifieke situatie. 

Artikel 26 van de deontologische code valt onder het ethisch principe van de verantwoordelijkheid van de psycholoog en luidt als volgt: aDe psycholoog eist van zijn medewerkers niet-psychologen de naleving van deze deontologische regels in de taken die ze uitvoeren. Hij neemt de verantwoordelijkheid op voor hun eventuele niet-naleving.a

Als psycholoog komt u op de werkvloer in aanraking met verschillende soorten medewerkers waaronder werknemers, contractuele partners of vrijwilligers. Met verantwoordelijkheid duidt men echter vooral op de proactieve inspanningen die u moet leveren opdat uw medewerkers ethisch verantwoord zouden handelen en opdat de risicoas eigen aan het werk beperkt zijn. Wanneer u bijvoorbeeld aan het hoofd van een groep vrijwilligers staat, dan geeft u hen best een degelijke vorming vooraleer ze van start gaan. Tijdens hun opdracht biedt u hen idealiter supervisie en stuurt u hen tijdig bij. Wanneer er zich dan toch problemen voordoen, dan is het belangrijk dat u deze meldt en een gepaste actie onderneemt. Dit is ook wat bedoelt wordt met aHij neemt de verantwoordelijkheid voor hun eventuele niet-naleving.a


 
Deel deze pagina