Professionele stage klinisch psychologen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 30/03/2023.

Terug naar pagina Visum - erkenning - inschrijving

Studenten die in het academiejaar 2023-2024 of in de daaropvolgende academiejaren hun studie klinische psychologie afronden, zullen waarschijnlijk na hun studie een professionele stage moeten volgen  om de erkenning als klinisch psycholoog te bekomen[1] Merk op dat hierover nog enige onzekerheid bestaat. Wij nodigen u uit om contact op te nemen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor meer informatie.

In ieder geval zijn studenten klinische psychologie die op 1 september 2016 of ten laatste in het academiejaar 2016-2017 met hun studie zijn begonnen, vrijgesteld van de stage, ongeacht het academiejaar waarin zij afstuderen in de klinische psychologie. In deze bijdrage gaan wij dieper in op deze professionele stage, die geregeld wordt door het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten, hierna afgekort ‘KB 26 april 2019’.

De volgende vragen komen aan bod:

Welke categorie van klinisch psychologen moet de professionele stage volgen?

De studenten klinische psychologie die afstuderen in de klinische psychologie in de loop van het academiejaar 2023-2024 en de daarop volgende academiejaren, zullen waarschijnlijk een professionele stage moeten volgen na hun studies om de erkenning van klinisch psycholoog te bekomen. [2] Met ‘studies klinische psychologie’ viseert de wetgever een minimaal vijfjarige universitaire studie klinische psychologie ten belope van 300 ECTS.

De verplichting om een professionele stage is dus zeker niet van toepassing voor:

  • De klinisch psychologen die op 1 september 2016 de klinische psychologie reeds uitoefenden [3];
  • Studenten klinische psychologie die op 1 september 2016 of ten laatste in het academiejaar 2016-2017 met hun studie zijn begonnen, ongeacht het academiejaar in de loop waarvan zij afstuderen.  [4]

Wat houdt de professionele stage in?

De professionele stage is een praktijkstage die plaatsvindt na de studies klinische psychologie die de kandidaat-klinisch psycholoog alle vaardigheden, vakkundigheden en competenties moet bijbrengen die nodig zijn om een praktijk als klinisch psycholoog autonoom uit te oefenen. De professionele stage is erop gericht de kandidaat vertrouwd te maken met een zo breed mogelijk spectrum aan klinische handelingen. [5]

De kandidaat klinisch psycholoog zal tijdens de stage ‘voldoende’ klinische psychologische patiëntendossiers moeten opmaken waarin hij/zij de psychosociale diagnose en longitudinale opvolging documenteert.  [6] De wetgever geeft evenwel niet aan wat onder ‘voldoende’ moet worden verstaan.

Op het einde van de professionele stage zal de kandidaat-klinisch psycholoog minstens drie van de activiteiten die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie moeten beheersen.  [7] Het gaat om minstens drie van de zes volgende activiteiten: “het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie (1), het onderzoek (2), het opsporen (3), het stellen van een psychodiagnose (4) van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen (5) of te begeleiden (6) ”. [8]

Hoe lang duurt de professionele stage?

De professionele stage duurt minstens 1680 uren[9] Dit komt neer op minstens 210 voltijdse werkdagen of 42 voltijdse werkweken.

De professionele stage kan ook deeltijds worden uitgeoefend en onder bepaalde voorwaarden worden onderbroken, waardoor de stage uitzonderlijk een langere tijdsperiode in beslag kan nemen.

In beginsel kan de stage worden gespreid over een periode van maximaal vijf opeenvolgende jaren[10] Dit strookt ongeveer met het minimum van deeltijdse uitoefening van de stage dat wettelijk toegelaten is, namelijk 20%. [11]

Ingeval de stage onderbroken wordt, wat enkel kan na voorafgaand akkoord van de stagemeester of desgevallend coördinerend stagemeester, kan de maximale termijn van vijf jaar evenwel worden overschreden.  [12] Elke onderbreking van meer dan vijftien weken, berekend over het geheel van de stage en ongeacht of deze de vijf jaar al dan niet heeft overschreden, moet worden ingehaald op het einde van de stage voor het deel dat de vijftien weken overschrijdt. [13] Concreet betekent dit dat ingeval u uw stage bijvoorbeeld achttien weken hebt onderbroken, u op het einde van uw stage nog drie weken zal moeten inhalen.

Bij wie of bij welke instantie(s) kan de professionele stage worden afgelegd?

De stage kan enkel worden afgelegd bij een erkend stagemeester (of desgevallend een erkend coördinerend stagemeester) of een erkende stagedienst. [14]

Klik hier voor meer informatie over de vereisten waaraan een stagemeester of stagedienst moet voldoen om te worden erkend als erkende stagemeester of erkende stagedienst.

Gaat het om een bezoldigde of een onbezoldigde stage?

De kandidaat klinisch psycholoog heeft tijdens zijn/haar stage recht op een vergoeding[15]Deze vergoeding moet worden vastgelegd in een overeenkomst en dit na onderling overleg met de stagemeester of desgevallend coördinerend stagemeester. [16]

De wetgever heeft geen concretere richtlijnen uitgevaardigd wat betreft de vergoeding. Het is dus niet duidelijk of het gaat om een loutere vergoeding van de kosten van de kandidaat klinisch psycholoog, zoals bijvoorbeeld de vervoerskosten, dan wel of het gaat om een eigenlijke vergoeding en dus om een bezoldigde stage.

De wetgever heeft een wettelijke basis voorzien voor het aannemen van een KB om een vergoeding voor de kandidaat-klinisch psycholoog vast te stellen. [17] 

Terug naar pagina Visum - erkenning - inschrijving

Referenties

[1] Art. 68/1, §4, eerste lid Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; art. 6 tem 11 Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten.

[2] Art. 68/1, §4, eerste lid Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

[3] Art. 68/1, §4, tweede lid Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; art. 2 KB 26 april 2019.

[4] Art. 68/1, §4, derde lid Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; art. 3 KB 26 april 2019.

[5] Art. 6 KB 26 april 2019.

[6] Art. 8 KB 26 april 2019.

[7] Art. 9 KB 26 april 2019.

[8] Art. 68/1, §3, eerste lid Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

[9] Art. 7, §1 KB 26 april 2019.

[10] Art. 7, §2 KB 26 april 2019.

[11] Art. 7, §1 KB 26 april 2019.

[12] Art. 7, §2 en 4 KB 26 april 2019.

[13] Art. 7, §4 KB 26 april 2019.

[14] Hfdst. III en IV KB 26 april 2019.

[15] Art. 23 KB 26 april 2019.

[16] Art. 23 KB 26 april 2019.

[17] Art. 55 § 2/1 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Terug naar pagina Visum - erkenning - inschrijving


 
Deel deze pagina