Ontvangstbewijsboekjes

Zelfstandige psychologen maken deel uit van de vrije en intellectuele beroepsgroep, ongeacht hun expertise of werkterrein. Net als andere vrije beroepen moeten ze gebruik maken van de voor deze beroepsgroep bestemde ontvangstbewijsboekjes en fiscale dagboeken. Deze boekjes zijn te verkrijgen bij de door de FOD Financiën erkende drukkers.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie aangaande het ontvangstbewijsboekje en het fiscaal dagboek. Wij baseerden ons hiervoor op het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 (Artikel 320, WIB 92), de commentaar op artikel 320 van dit Wetboek, en op twee Ministeriele besluiten die het model van de ontvangstbewijsboekjes en van het dagboek vastleggen.

Welke gegevens moeten op de ontvangstbewijsboekjes staan?

De naam van de cliënt vermelden of niet?

Hoe moet u de ontvangstbewijsboekjes gebruiken?

Vereisen betalingen via storting of overschrijving ook een ontvangstbewijs?

Hoe moet u het fiscaal dagboek gebruiken?

Welke gegevens moeten op de ontvangstbewijsboekjes staan?

Op elk ontvangstbewijs van het boekje moet u volgende gegevens laten voordrukken: 

 • naam
 • voornamen
 • adres*
 • beroep
 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie

* Opmerking: over de aard van het adres bestaan voor psychologen geen specifieke bepalingen. Naar analogie van andere beroepsbeoefenaars kan u logischerwijze kiezen tussen het adres van uw woonplaats of het adres van uw praktijk.

Per cliënt moet u op elk ontvangstbewijs (origineel en duplicaat) volgende informatie (laten) invullen:

 • de naam van de cliënt of een referentie >> Klik hier voor meer info
 • het eventuele Btw-nummer van de cliënt
 • het ontvangen bedrag , gevolgd door de vermelding "EUR"
 • de reden of aard van de ontvangst (honorarium, bezoldiging)
 • de datum van betaling
 • de handtekening van de psycholoog

Indien uw activiteit aan Btw onderworpen is, dan dient u ook volgende gegevens te vermelden:

 • de belastbare grondslag inzake Btw
 • het bedrag van de verschuldigde Btw
 • het totaalbedrag met inbegrip van de Btw, gevolgd door de vermelding "EUR"

Psychologen die in samenwerkingsverband werken mogen, voor hun gezamenlijke activiteiten, een enkel ontvangstbewijsboekje gebruiken. Hierop laten zij dan de volgende elementen voordrukken:

 • naam en voornamen van alle vennoten
 • hun beroep
 • het adres van de maatschappelijke zetel

Terug

De naam van de cliënt vermelden of niet?

Gezien psychologen gebonden zijn aan het beroepsgeheim, mogen ze niet bekend maken wie er beroep doet op hun diensten. De fiscale verplichting om de naam van cliënten op ontvangstbewijzen te noteren is hiermee moeilijk te verzoenen.  Een refertesysteem kan echter een oplossing bieden.

>> Klik voor meer info 

Terug

Hoe moet u de ontvangstbewijsboekjes gebruiken?

De ontvangstbewijzen van eenzelfde boekje worden genummerd van 1 tot 50 en vermelden het leveringsjaar en het nummer van het boekje. De bewijzen moeten in de volgorde van hun nummering worden gebruikt, te beginnen met het boekje met het laagste nummer van het oudste jaar. Op voorwaarde dat men niet meer dan nodig is afwijkt van de volgorde van nummering en indien dit efficiënter is voor de psycholoog, mogen verschillende boekjes gelijktijdig worden gebruikt. De boekjes moeten bewaard worden tot het verstrijken van het zevende jaar volgend op het belastbaar tijdperk. 

Psychologen die in samenwerkingsverband werken, mogen, voor hun gezamenlijke activiteiten, een gemeenschappelijke boekhouding voeren. Zij gebruiken hiervoor een ontvangstbewijsboekje waarop de naam van alle vennoten, hun beroep en het adres van de maatschappelijke zetel vermeld staan.

Wanneer en hoe moet u een ontvangstbewijsboekje afsluiten?

1. Volle ontvangstbewijsboekjes

Volledig gebruikte boekjes dient u af te sluiten. Dit doet u door alle ontvangsten, die op de duplicaten van de bewijzen staan, te noteren en op te tellen op een apart blaadje papier. Dit blaadje dient samen te blijven bij het ontvangstbewijsboekje. De boekjes moeten bewaard worden tot het verstrijken van het zevende jaar volgend op het belastbaar tijdperk.

Zelfstandige psychologen met diensten zonder Btw-vrijstelling noteren daarenboven, naast elk ontvangen bedrag, het registratienummer van het boek voor uitgaande facturen inzake de belasting over de toegevoegde waarde. 

2. Begonnen ontvangstbewijsboekjes waarvan niet alle bewijzen gebruikt zijn

Boekjes die begonnen zijn, maar die op het einde van het kalenderjaar (31 december) niet volledig gebruikt werden, dient u ook af te sluiten. U doet dit op dezelfde manier als deze voor de volle ontvangstbewijsboekjes. De ongebruikte bewijzen doorstreept u en bewaart u.

Na het verstrijken van het kalenderjaar mogen psychologen dus geen gebruik meer maken van begonnen boekjes tijdens het daaropvolgende kalenderjaar. Dit in tegenstelling tot andere beroepen zoals advocaten en notarissen.

3. Blanco ontvangstbewijsboekjes

Ongebruikte ontvangstsbewijsboekjes blijven onbeperkt geldig, zelfs na het verstrijken van het leveringsjaar. U dient wel steeds het volgnummer van de boekjes te respecteren. 

Terug

Vereisen betalingen via storting of overschrijving ook een ontvangstbewijs? 

Betalingen via storting of overschrijving op een post-of bankrekening vereisen geen ontvangstbewijs (art. 7 van de MB inzake ontvangstbewijsboekjes). Het overschrijvingsbewijs of het stortingsbewijs komen dan in de plaats van ontvangstbewijzen.

Terug

Hoe moet u het fiscaal dagboek gebruiken?

Vóór elk gebruik dient u het fiscaal dagboek voor te leggen aan de belastingcontroleur van uw regio om deze te laten nummeren en paraferen.

Het dagboek geldt voor één kalenderjaar (1 januari t.e.m. 31 december). U dient er de volgende gegevens in neer te schrijven:

 • de ontvangsten, dagelijks en per inning, die gebeuren door storting of overschrijving op een post-of bankrekening van de begunstigde (waarvoor geen ontvangstbewijs nodig is),
 • het totaalbedrag van de ontvangsten per boekje
 • de uitgaves, post per post, ofwel op datum van ontvangst van de factuur of het bewijs, ofwel op datum van ontvangst van de betaling, indien er geen factuur of bewijs voorhanden is. 

Het dagboek voor diensten die wél Btw-plichtig zijn, is anders ingedeeld. Voor deze diensten noteert u ook de individuele bedragen, per boekje en per bewijs, van de ontvangsten die een ontvangstbewijs vereisen.

Model van het dagboek voor diensten met Btw-plicht

Model van het dagboek voor diensten met Btw-vrijstelling

Uitzonderingen:

 • Psychologen die hun boekhouding bijhouden op de computer mogen de inschrijvingen in het dagboek beperken tot een samengevat maandelijks bedrag. Dit totaalbedrag vat de verschillende ontvangstbedragen op de computerlijst samen. De digitale lijst moet echter wel het model van het dagboek volgen en dezelfde informatie bevatten, volgens dezelfde periodiciteit.
 • Psychologen die in samenwerkingsverband werken, mogen voor hun gezamenlijke activiteit, een gemeenschappelijke boekhouding voeren en, naast hun individuele dagboek, ook een dagboek op naam van de vennootschap openen.  Op het einde van elk kalenderjaar, dienen alle vennoten de verdeling van de nettowinsten in het gemeenschappelijke dagboek te noteren. Elke vennoot vermeldt daarnaast ook in zijn dagboek zijn deel van de nettowinsten. 

Ministeriele besluiten inzake het model van de ontvangstbewijsboekjes

Het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje en het fiscaal dagboek worden beschreven in twee ministeriële besluiten met dezelfde publicatiedatum.

 • Voor psychologen die uitsluitend prestaties verrichten die vrijgesteld zijn van Btw (als onderwijzer, voordrachthouder of in het raam van een onderwijs- of familiale voorlichting): het MB 17.12.1998, gewijzigd door het MB van 18.12.2001, tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de BTW vrijgestelde handelingen verrichten en voor wie geen specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering van de artikelen 320 en 321 van het WIB 92.
 • Voor psychologen met diensten die niet vrijgesteld zijn van Btw: het MB 17.12.1998, gewijzigd door het MB van 18.12.2001, tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, met uitsluiting van degenen die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de BTW vrijgestelde handelingen verrichten en degenen voor wie specifieke besluiten werden getroffen ter uitvoering van de artikelen 320 en 321 van het WIB 92.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in het Wetboek van de inkomensbelastingen en in de commentaar op artikel 320 van dit Wetboek.

Deze webpagina bevat informatie van algemene aard. De Psychologencommissie heeft zich hiervoor gebaseerd op de geldende wetgeving inzake. Zij is echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Terug

 
Deel dit bericht